Reiki Training

Reiki 1 £100 (1 day)
Reiki 2 £180 (1 day)
Reiki Master Practitioner £300 (1 day)
Reiki Master Teacher £450 (2 days)
Angelic Reiki 1 & 2 £252 (2.5 days)
Angelic Reiki 3 & 4 £450 (3 days)

Manual and certification provided on courses.